Karjera

Skolēnu laicīga nākotnes karjeras vai galveno karjeras virzienu izpratne ir būtiska, izvēloties vidējās izglītības programmu 10. klasē. Tā kā Rīgas Ukraiņu vidusskolā nav paralēlo klašu, kurās varētu piedāvāt skolēniem izvēlēties dažādas izglītības programmas, kas būtu nepieciešamas tieši savas karjeras turpināšanai, tad  skola piedāvā izglītības programmu ar tādiem mācību priekšmetiem, lai skolēni, plānojot savu  tālāko  izglītību  augstskolās,  nepieciešamās  zināšanas,  prasmes  un  iemaņas  var iegūt mūsu  skolā.  Līdz  ar  to vidējās  izglītības  programmu  piedāvājums  tiek  veidots  un   koriģēts  atbilstīgi  skolēnu vajadzībām. Tās atbilstību norāda ar tas, ka praktiski gandrīz visi skolēni (99%) pēc vidusskolas beigšanas turpina mācīties gan humanitārajās, gan tehniskajās, gan medicīnas profila augstskolās Latvijā un ārpus tās – Anglijā, Vācijā, Ukrainā.

 No mūsu skolas 2011. gada 9. klases absolventiem mācības Ukraiņu vidusskolas  10. klasē turpina 81,48%. Klašu audzinātāji un skolas administrācija sniedz informāciju 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem par  skolā apgūstamajām vispārējās vidējās izglītības programmām, iepazīstina ar prasībām mācību darbam vidusskolā.  Skolā regulāri tiek organizētas tikšanās ar diplomātiem, absolventiem, lai skolēniem jau priekšlaikus būtu motivācija karjēras izglītībā kas atvieglotu profesijas izvēli nakotnē.

Stājoties skolā (neatkarīgi no klases), vecākiem un skolēniem ir iespējams iepazīties ar skolā realizētajām izglītības programmām un mācību priekšmetiem. Skolā tiek plānotas Informācijas un Atvērto durvju dienas, lai ar programmu piedāvājumu iepazīstinātu pēc iespējas plašāku interesentu loku.

Skolā  ir  pieejama  informācija  par  dažādu  vidējās  un  augstākās  izglītības  iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Skolas Mājas lapā ir informācija par skolā realizētajām izglītības programmām, tā ir pieejama arī skolēnu dienasgrāmatās un skolas bibliotēkā.

Skola  organizē  tikšanās  ar  dažādu  Latvijas  un  ārvalstu  augstskolu  pārstāvjiem, sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalsta skolēnu interešu un vajadzību apzināšanu un izpēti.  Skolas sociālais pedagogs un psihologs palīdz vidusskolas izglītojamiem veikt karjeras testus, lai izvēlētos nākotnē profesiju kurā turpināt studijas. Pedagogi un skolas atbalsta personāls regulāri sniedz konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem  par  karjeras  izvēles   jautājumiem.   Tiek  organizētas  tikšanās  ar  mūsu  skolas absolventiem – dažādu Latvijas un ārvalstu augstskolu pārstāvjiem.

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par karjeras izvēli, informācijas iegūšanai iespējams izmantot datortehniku.

Ineterneta lapas par karjeras izvēli:

 - katalogs: -
http://jurmala.mmp.lv/ ; http://www.profesijupasaule.lv/ ; http://www.niid.lv/
 - progresīvas profesijas: - http://equal.sif.gov.lv/jauniesiem-2.htm
 - palīgs klašu audzinātājiem: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml ; http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/

PROFESIJAS IZVĒLES PRIEKŠNOSACĪJUMI

Profesijas izvēle ir sarežģīts un ilgstošs process, kura laikā svarīgi ir iepazīt, izprast un kritiski izvērtēt gan sevi, gan profesiju pasauli un izglītības iespējas dažādās profesijās, gan patreizējo un prognozējamo situāciju darba tirgū. Jo vairāk Tu zināsi un būsi informēts par šiem jautājumiem, jo mazāka būs iespēja kļūdīties, izdarot izvēli par labu kādai no profesionālās darbības jomām. Izvēloties, apsver un pārdomā vairākus profesiju variantus!

Jautājumi, uz kuriem vajadzētu rast atbildes profesijas un izglītības izvēles procesā:

KĀDS ESMU ES?  KĀDA IR PROFESIJU PASAULE UN IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS?

- manas intereses - profesiju daudzveidība

- manas vēlmes un vajadzības - darba pienākumi un uzdevumi profesijā

- manas dzīves un darba vērtības - prasības pret strādājošo profesijā

- manas spējas un dotības (nepieciešamās prasmes, iemaņas u.c.)

- mans veselības stāvoklis un ierobežojumi - darba vide un darba apstākļi profesijā

- mana rakstura un temperamenta īpatnības - aptuvenais šī brīža atalgojums profesijā

- manas prasmes - speciālistu pieprasījums darba tirgū

- mana darba pieredze

- manas zināšanas - izglītības iespējas profesijā

- manas sekmes - uzņemšanas nosacījumi mācību iestādē

- mana pašreizējā izglītība un kvalifikācija (centralizētie un specializētie eksāmeni uc)

- manas materiālās iespējas u.c. - konkurss uz budžeta/maksas vietām

- mācību maksa u.c.

 Pārdomātā profesijas izvēlē apvienosies Tavas intereses, spējas un reālā situācija (t.i. profesijas pieprasījums darba tirgū un iespējas iegūt atbilstošu izglītību). Šādas izvēles rezultātā Tu apgūsi specialitāti, kas Tev patiks, ļaus realizēt savas spējas un nākotnē palīdzēs atrast darbu, kas sniedz gandarījumu.

 Ikreiz, kad savas dzīves laikā Tev ir jāpieņem lēmums par savu tālāko izglītības ceļu vai profesionālo nodarbošanos, pārdomā šos jautājumus! Tas palīdzēs Tev izdarīt pareizo izvēli un strādāt darbu, kas Tev sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu.

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs.