Skolas medpunkts

Skolā ir atbalsta centrs kurā skolas medicīnas darbiniekam, sociālajam pedagogam, logopēdam un psihologam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.

Skolas atbalsta personāls ir iesaistīts skolēnu vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības  plānu  sastādīšanā,  problēmsituāciju  analīzē  un  sniedz  savam  profilam  atbilstošu palīdzību vai konsultāciju.

Skolas atbalsta personāls nodrošina skolēniem atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

 Rīgas Ukraiņu vidusskolas atbalsta personāla darba grafiks

 

Med.darbinieks:  

Kabineta numurs 043

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00-15.30,

OTRDIENA 8.00-15.30,

TREŠDIENA 8.00-15.30,

CETURTDIENA 8.00-15.30,

PIEKTDIENA 8.00-15.30

Skolā  strādā  sertificēts  medicīnas  darbinieks  –  skolas ārsts ar  atbilstošu  izglītību. Atbilstoši normatīvajām prasībām ir iekārtots medicīnas kabinets.

Stājoties skolā, skolēnu vecākus lūdz skolu informēt par bērna veselības stāvokli, tām īpatnībām,  kas  būtu  jāzina  skolas  darbiniekiem  par  skolēna  veselību.  Klašu  audzinātāji iepazīstas ar savas audzināmās  klases skolēnu veselības stāvokli, sadarbojas ar vecākiem, apgūst  pamatzināšanas  rīcībai  konkrētās  situācijās   (cukura  diabēta  paasinājumi  u.  tml.) Saskaņojot ar vecākiem, skolā ārsta uzraudzībā notiek skolēnu profilaktiskā potēšana. Skolā tiek    sniegta            neatliekamā    medicīniskā    palīdzība,        nepieciešamības            gadījumā         izsaukta Neatliekamās  medicīniskās  palīdzības  brigāde.  Mediķis  sniedz   informāciju  pedagogiem, klases audzinātājam un vecākiem par skolēnu veselības stāvokli, ja tas var ietekmēt skolēna mācību  darbu.  Negadījumu,  traumu,  pēkšņas  saslimšanas  gadījumā  medicīnas  darbinieks informē skolēna vecākus, tālāko rīcību saskaņojot ar viņiem.

Mediķis kontrolē skolas telpu sanitāro stāvokli, kontrolē ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā. Skolas mediķis savu darbu plāno; saskaņojot  ar klases audzinātāju, piedalās klases audzinātāja stundās, kur skolēni tiek apmācīti rīkoties negadījumu un traumatisma situācijās.

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©