Ministru kabineta saistošie noteikumi
 

1) Noteikumi par mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku =>>

2) Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem =>>

3) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem =>>

4) Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām =>>

6) Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība =>>

7) Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti =>>

8) Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi =>>

9) Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi =>>

10) Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes =>>

11) Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri mazākumtautību izglītības programmās apgūstami valsts valodā =>>

12) Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus =>>

13) Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem =>>

14) Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs =>>

15) Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos =>>

16) Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība =>>

17)Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā) =>>

 18) Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību =>>

 19) Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu =>>

 20) Pedagogu darba samaksas noteikumi =>>

 21) Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei ==>>

 22) Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus ==>>

 23) Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju ==>>

 24) Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība ==>>

25) Higiēnas prasības izglītības iestādēm =>>

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs.