Skolas darbības normatīvie dokumenti

1) Skolas nolikums  =>

2) Skolas attīstības plāns  =>

3) Skolas darba plāns  =>

4) Skolas Iekšējās kārtības noteikumi =>

5) Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība =>

6) Skolotāju konsultāciju grafiks => 

7) Skolas pašnovērtējums =>

8) Rīgas Ukraiņu vidusskolas pretkorupcijas pasākumu  plāns 2020.gadam =>

9) Kārtība izglītības procesa organizēšanai, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību =>

10) Metodisko komisiju kārtība =>

11) Pārbaudes darbu grafiks =>

12) Mācību grāmatu saraksts =>

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©   >