ZPD un projektu darbi

Projektu un karjeras izglītības nedēļa "Skolas somas" ietvaros

 Skolas projekta tēma:   "Atklāj sevi pats"

1.  Mērķis:

 

 a) - plānot savu darbu, lai attīstītu  prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā;

      - iegūtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē;

 b) iemācīties organizēt savu individuālo darbu;

 c) iemācīties klasē veikt komandas darbu;

 d) sagatavot savu pašvērtējumu par veikto darbu;

 e) mācēt prezentēt savu darbu;

 

 

 

 

 

2.  Dienas: no 27.janvāra līdz 31.janvārim

3.  Laiks: no plkst.8.30 līdz 13.30.

4.   Pirmdien, 27.janvārī, ir jānodod darba tēma un visas nedēļas darba grafiks apstiprināts ar darba vadītāja parakstu.

5.   Parakstās instruktāžas lapā par kārtības un drošības noteikumiem projektu nedēļas laikā.

6.   Klases savus projektus un ZPD prezentē pēc noteikta grafika.

7.   1.- 8.un 10.- 11.klases līdz 7.februārim sagatavo pašvērtējumu par savu ieguldījumu projekta sagatavošanā.

8.   Labākie projektu darbi tiek izvirzīti apalvošanai.

9. ZPD izpildes prasības ir izvietotas skolas mājas lapā:         www.ukrschool.lv/macibas/projekti

10. Skolēni, kuri veic ZPD savus melnrakstus iesūta elektroniski uz e-klasi sk. Romānam līdz 7.februārim.

11. Labākie ZPD tiek izvirzīti uz Rīgas pilsētas ZPD lasījumiem nākošajā mācību gadā.

Par neskaidrajiem jautājumiem griezties pie sava darba vadītāja vai  projektu un ZPD koordinatora sk.Romāna 301.kab.

Ievērot:

 1)  Zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) un prezentāciju PowerPoint'ā jāiesniedz  skolotājam R.Tillerim vispirms elektroniski uz e-pastu: ukrvsk@inbox.lv līdz norādītajam laikam:

 -11- 12.klasei jāiesniedz  tīrrakstus un prezentāciju darba aizstāvēšanai (vispirms elektroniski un tikai pēc darba pārbaudes un pareizības apstiprinājuma drīkst izdrukāt tīrrakstā un iesiet). Sīkāk par ZPD izstrādi un aisztāvēšanu skatīt 7. punktā - pēc vizuāliem materiāliem.
 - 10.klasei jāiesniedz elektroniski melnrakstu un prezentāciju pa tēzēm ar titullapu, ievada lapu (ar mērķi, uzdevumiem, hipotēzi vai problēmas risinājumu), satura lapu, anotācijas lapu. Sīkāk par ZPD izstrādi un aisztāvēšanu skatīt 7. punktā - pēc vizuāliem materiāliem.
 
 2.) ZPD aizstāvēšana un prezentēšana notiek pēc norādītā grafika pie stundu saraksta.

 3.) Ieteikumi un rekomendācijas ZPD izstrādē:

 1)    ==>  http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml 

  2) vai www.uzdevumi.lv ==>  http://www.uzdevumi.lv/p/zinatniski-petnieciskie-darbi/10-12-klase/skolenu-zpd-9755

 

 4) Infografikas ZPD izvēlē un izstrādē:

 
 
 
 
 

 5) Infografikas ZPD noformēšanā ir parādītas un izskaidrotas zemāk redzamajās lapās.
     Izskatīt visas lapas un stingri ievērot 15. un 16. lpp. teikto!

  

Neskaidrības gadījumā konsultēties pie saviem darba vadītājiem vai skolas ZPD vadītāja Romāna Tillera vai pa e-pastu: ukrvsk@inbox.lv

 6) Lūdzu ievērot -  pie ZPD drīkst strādāt ne vairāk par 2 skolēniem (skatīt noteikumus aprakstā) !!!

 7) Infografika "Kā izveidot prezentāciju un aizstāvēties":

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Gatavojoties aizstāvēšanai, jāņem vērā, ka aizstāvēšanas laiks ir ierobežots (7 min.). Jāpasaka pats būtiskākais, īpaši, akcentējot pētījuma rezultātus. Aizstāvēšanai jāsagatavo prezentācija, izmantojot Power Point. Aizstāvēšanas laikā jāpamato ZPD tēmas aktualitāte, jāraksturo darba mērķis, pētījuma metodes, patstāvīgā praktiskā pētījuma rezultāti, darba galvenie secinājumi un priekšlikumi.

8) Kopsavilkums, kam pievērst uzmanību, izstrādātojot un aizstāvjot ZPD!

Apjoms

     Ieteicamais ZPD apjoms – 20–25 lpp.

     Darbā ieteicams ievērot sekojošas proporcijas:

     ievads (5%–7%)

     darba pamatdaļa (85%);

     noslēgums: secinājumi un priekšlikumi (10%)

     Pielikumi ne vairāk kā 1/3 no ZPD apjoma

Darba izstrāde

     Veiksmīga ZPD izstrāde parasti notiek, skolēnam sadarbojoties ar vadītāju.

     Parasti darba izstrādē var izdalīt šādus posmus:

     koncepcijas izstrāde,

     plāna veidošana,

     melnraksta izstrāde,

     tīrraksta izstrāde,

     darba aizstāvēšanas uzstāšanās (prezentācijas) sagatavošana.

Darba vadītāja pienākumi

     palīdzības sniegšana pētījuma vai praktiskās izstrādnes virziena, metožu un darba tēmas noteikšanā;

     konsultēšana par iespējamo darba struktūru, plānu, izmantojamo literatūru un citiem avotiem;

     darba melnraksta izskatīšana pa daļām vai kopumā un norādīšana uz trūkumiem un nepilnībām, uz nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem;

     pabeigtā un iesietā zinātniski pētnieciskā darba izskatīšana, rakstiskas atsauksmes sagatavošana un darba parakstīšana

Darba autora pienākumi

     darba vadītāja noteiktajos termiņos ierasties uz konsultācijām un vadītājam parādīt izpildīto darbu

     ievērot skolā pastāvošās ZPD izstrādes metodiskās un tehniskās prasības

     ievērot noteikto darba izstrādāšanas un iesniegšanas kalendāro grafiku

 Priekšaizstāvēšana 10.klasei

     ZPD priekšaizstāvēšana notiek 10. klasei un tiem skolēniem, kuri pienākuši klāt 11.klasē.

     ZPD priekšaizstāvēšana ir darba autora mutisks stāstījums par sava uzsāktā ZPD izstrādāšanas teorētisko daļu.

     Darba prezentēšanas laiks – līdz 3 minūtēm.

     Prezentācijas uzdevums ir informēt komisiju par paveikto darbu savas izvēlētā ZPD tēmas teorētiskās daļas izstrādāšanā.

Prezentācijas saturs 10.klasei

     Ievads:

     darba tēma; tēmas izvēles pamatojums; darba mērķis; darbā izvirzītie uzdevumi.

     Galvenā daļa:

     informācija par to, kas izdarīts teorētiskās daļas izstrādē (kādi informācijas avoti ir apskatīti, iespējamais izmantoto informācijas avotu saraksts);

     informācija par to, kas vēl jāveic teorētiskās daļas izstrādē;

     ieceres par veicamo praktiskajā daļā (pētījumi, novērojumi, eksperimenti, anketēšana, intervijas utt.).

     Secinājumi:

     vai izvēlētā tēma interesanta;

     vai nepieciešamas kādas izmaiņas ZPD tēmas formulējumā;

     vai un kāda palīdzība nepieciešama.

     Atbildes uz komisijas uzdotajiem jautājumiem.

Aizstāvēšana 11. un 12.klasei

     Pilnībā izstrādāts un noformēts darbs jāiesniedz darba vadītājam ne vēlāk kā norādīts darbu iesniegšanas grafikā.

     ZPD prezentēšana ir darba autora mutisks stāstījums par savu darbu, stāstījumu papildināt ar MS PowerPoint prezentāciju.

     Darba prezentēšanas laiks – līdz 7 minūtēm.

     Prezentācijas uzdevums ir:

     saistīt auditorijas uzmanību (prasme uzstāties, apģērba kultūra – lietišķais stils;

     ieinteresēt auditoriju par savu pētāmo tēmu (interesants stāstījums, ilustratīvā materiāla izmantošana);

     pārliecināt auditoriju par savu kompetenci, korekti atbildot uz uzdotajiem jautājumiem.

     Prezentācija jāsaskaņo ar savu darba vadītāju.

 Prezentācijas saturs pie aizstāvēšanas 11.klasei

     Ievads:

     darba autors; darba tēma; darba mērķis; darbā izvirzītie uzdevumi; darba uzbūve un izmantotās metodes (literatūras izpēte, dokumentu izpēte, intervijas, eksperimenti, novērojumi, datu statistiskā apstrāde – atbilstoši savam darbam).

     Galvenā daļa (īpaši pārdomāta, ar koncentrētu izklāstu):

     nedaudz no teorētiskās daļas;

     akcents uz praktisko daļu (var pastāstīt interesantāko, sasniegtos rezultātus, informēt par neveiksmēm un grūtībām).

     Secinājumi:

     paši būtiskākie;

     maksimāli 4–5 galvenie secinājumi; ja ir izvirzīta hipotēze – atbilde uz to.

     Pēdējais slaids vai arī mutiski: "Paldies par uzmanību".

     Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

 ZPD pēdējā lapā vai atsevišķi (ja darbs tiek nodots tikai elektroniski) tiek sagatavots galvojums par ZPD godprātīgu izstrādi  un darba vadītāja vērtējums

Galvojums

Zinātniski pētnieciskais darbs_________________

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti.

Autors: _____________________________

(Autora paraksts)

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu lasījis augstāk minēto zinātniski pētniecisko darbu un atzīstu to par piemērotu/nepiemērotu (nevajadzīgo svītrot) aizstāvēšanai.

Darba vērtējums _____________________

Darba vadītājs(-ja): ___________________

                              (Vadītāja paraksts)

Secinājumi no vizuālā materiāla

Titullapa

     Skolas nosaukums (14-18 pt)

     Darba nosaukums (26-30 pt)

     Darba veida nosaukums (14-18 pt)

     Darba autors (12-14 pt)

     Darba vadītājs  (12-14 pt)

     Darba konsultants (12-14 pt)

Darba izstrādes vieta, gads (14-16 pt)

 Satura rādītājs

     Lapai tiek likts virsraksts „Saturs”.

     Satura rādītāju ievieto tūlīt pēc titullapas kā 2.darba lapu

     Tiek nosauktas pēc kārtas visas darba sastāvdaļas

     daļas,

     nodaļas,

     apakšnodaļas,

     Lapas labajā pusē pretī virsrakstam raksta lappuses numuru, kurā atrodas nodaļa vai apakšnodaļa.

     Ja virsraksts aizņem vairākas rindas, lappuses numuru raksta pēdējās rindas līmenī.

 Ievads

     Tēmas aktualitāte (1-2 rindkopas). Pamato izvēli, īsi to raksturo, atspoguļojot aktualitāti, vēlmi pētīt šo tematu

     Darba nosaukums

     Mērķis (norāda, kas ir jāsasniedz darba rezultātā. Darba kvalitāti nosaka tematā formulētās problēmas mērķu un uzdevumu skaidra izpratne. Mērķis nosaka darba uzdevumus)

     Uzdevumi (ir konkrētu darbību formulējumi, kas nodrošina mērķa sasniegšanu; optimāli 3-4 uzdevumi)

     Hipotēze (tai ir varbūtības raksturs. Hipotēze ir pieņēmums, kas realizējas pie noteiktiem nosacījumiem, izmantojot izvēlētos līdzekļus. Tai ir jāatbilst tematam, izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. Hipotēze var arī nebūt)

     Izmantotās metodes

     Darba struktūra

 

Mērķis un uzdevumi

  • Jebkura darbība ir produktīva, ja tai ir konkrēts un apzināts mērķis.

  • Mērķis ir ideāls, domās prognozēts pētījuma rezultāts, bet ne norise.

  • Mērķis atbild uz jautājumu, ko ar šo pētījumu autors grib sasniegt (Ko izpētīt? Ko atklāt? Ko izstrādāt?)

  • Darba mērķa sasniegšanai autors izvirza uzdevumus, kas atspoguļo konkrētās problēmas izpētes procesu, plānošanas un veikšanas posmus no sākuma līdz beigām.

 Hipotēze

     Jebkurš pētījums sākas ar problēmu, kam nepieciešams risinājums vai kas satur ideju, ko autors vēlas pārbaudīt. Tas nozīmē, ka pētījums virzīts uz kāda pieņēmuma pārbaudi vai arī pētījuma laikā tiek paredzēti iespējamie galarezultāti (veidotas hipotēzes)

     Hipotēze- pierādāms pieņēmums par kādas likumsakarības pastāvēšanu.

 Teorētiskā daļa

     Iepriekš zināmā apskats vai teorija – tiek dots problēmas stāvokļa novērtējums publicētajos materiālos, koncepciju salīdzinājums

     Tiek izklāstīts Latvijā publicētās un ārzemju zinātniskās literatūras apskats par pētāmo tēmu (problēmu)

     Veicot šo materiālu analīzi, autoram ne tikai lieliski jāorientējas literatūrā par pētāmo jautājumu, bet jāprot tos kritiski vērtēt, izteikt savas domas un pamatot savu nostāju – jāsniedz savs vērtējums un komentārs

     Salīdzina dažādu autoru iegūtos rezultātus, secinājumus hipotēzes, atziņas

     Noskaidro un izprot izvēlētās tēmas jēdzienus (var izveidot arī jēdzienu skaidrojošo vārdnīcu)

     Ievēro zinātniskā darba ētikas normas

     Analīzei un apgalvojumiem jābūt pamatotiem

     Jāizvairās no vispārzināmiem apgalvojumiem, frāzēm

     Jālieto zinātniskais valodas stils, atbilstoša terminoloģija

     Ieteicams lietot 3. personas formu : “autors uzskata”, “pētījumi pierādīja, ka…”, “tiek analizēts”

     Literatūras apskatu vēlams sadalīt nodaļās un, ja tas nepieciešams, apakšnodaļās

     Citu autoru domas necitē tieši, bet gan atstāsta saviem vārdiem (saglabājot galveno domu)

     Jāanalizē tikai tie darbi , kurus autors pats ir lasījis

     Visi tekstā citētie darbi obligāti jāiekļauj literatūras sarakstā (un otrādi)

     ZPD vajadzētu izvairīties no “sieviešu” žurnālu izmantošanas (piemēram, “Ieva”, “Marta”)

     Ja iespējams, vajadzētu izvairīties no tikai INTERNET-a  avotu izmantošanas darbā

     Ja tas nav iespējams, tad

     uzmanīgi izvēlas, no kurienes informācija ir ņemta;

     izmantojot definīcijām skaidrojošās vārdnīcas, vajadzētu pārbaudīt informāciju vairāk kā vienā avotā

     Visiem teorētiskajā daļā apskatītajiem jautājumiem jābūt savstarpēji saistītiem un jāatbilst ZPD tematam

     Katra nodaļa papildina vai padziļina iepriekšējo

     Teorētiskajā daļā obligāti jābūt atsaucēm

Bibliogrāfiskās atsauces

     Bibliogrāfiskā atsauce ir īsa norādes forma, ko ietver apaļās iekavās nepārtrauktā tekstā vai pievieno kā piezīmi lappuses beigās, lai parādītu, ka izmantots cita autora darbs vai ideja. Atsauce jālieto tā, lai lasītājam būtu nepārprotami skaidrs, cik lielā mērā izmantots cita autora darbs.

     Atsauce jāievieto tad, ja

     tekstā iekļauts citāts;

     tekstā dots cita autora skaitliskais materiāls, tabulas, attēli, formulas;

     izklāstīti kādas personas uzskati vai viņa teiktais;

     pieminēts kāds zinātnieku pētījums, raksts.

Izmantoto informācijas avotu saraksts

     Skolēni zinātnisko darbu izstrādē izmanto dažādus informācijas avotus: grāmatas, publikācijas krājumos un žurnālos, kartes, kompaktdiskus, citu speciālistu veiktos pētījums, vēstures liecības, arhīvu dokumentus, aizvien plašāk tiek izmantoti tīmeklī pieejamie elektroniskie resursi.

     Bibliogrāfiskās norādēs izmantoto avotu sarakstā kārto secībā pēc latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām (latviešu, angļu, franču utt. valodā rakstītie darbi vienkopus). Pēc tam seko norādes slāvu alfabētā. Numerācija ir kopīga.

     Bibliogrāfiskajām norādēm jābūt noformētām precīzi, iekļaujot visas nepieciešamās ziņas. Norādē jāievēro pieraksta formā noteiktā bibliogrāfisko elementu secība, uzrādīšanas principi, atstatumi, bibliogrāfiskās dalītājzīmes.

Piemēram

     Raksts krājumā. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. No: Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs

                Martinsone, K. Adekvāts pašvērtējums – optimālas pašizjūtas un savas identitātes apzināšanās garants. No: Personības pašizjūta un identitāte. Rīga: Mācību apgāds NT, 1998, 27.-39. lpp. ISBN 9984-617-47-5

     Raksts žurnālā. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, sējums (numurs), gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs

Kuzmanis, J. Dzīvās dabas monstri. Terra, septembris/oktobris, 2005, 14.-17.lpp. ISSN 1407-7191

     Raksts laikrakstā. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. Laikraksta nosaukums, numurs, gads, datums, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs

Zālīte, Z. Eitanāzija. Palīdzība vai slepkavība? Diena, Nr. 250, 2005, 1.oktobris, 3.lpp. ISSN 1407-1290

     Materiāli no interneta. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Publikācijas nosaukums. [Skatīts datums, mēnesis, gads.] pieejas adrese internetā

     Latvijas augi un sēnes. [Skatīts 01.10.2005.]

                Pieejams: http://www.latvijas.daba.lv/augi-senes/

Praktiskā daļa
Datu iegūšanas metodes

     Aptauja (anketēšana)

     Praktiskajā darba daļā skolēni ļoti bieži veido anketas, veic intervijas, tāpēc būtiski ir to iemācīties darīt pareizi.

     Veidojot anketu, pētnieka uzdevums ir organizēt šo procesu tā, lai iegūtā informācija būtu pēc iespējas pilnīgāka un palīdzētu atrisināt izvirzītos uzdevumus.

     Aptaujas metodi izmanto, ja vajadzīgas ziņas par indivīda rīcības motīviem, uzskatiem, vajadzībām, vērtību sistēmu. Lai šādu informāciju iegūtu, autors sastāda anketu un veic anketēšanu.

     Aptauja ir noderīga gan kā pētījuma pamatmetode, gan kā palīgmetode, lai varētu iegūt nepieciešamo informāciju un uz tās pamata izvirzītu noteiktus paņēmienus.

     Veidojot anketas, vēlams rūpīgi pārdomāt, kāda tipa jautājumus ietvert: atvērtos vai slēgtos

     Atvērtie jautājumi ļauj atbildēt ar saviem vārdiem. Šajā gadījumā jārēķinās, ka sarežģīta var būt iegūto atbilžu apstrāde. Atvērtie jautājumi jāuzdod tā, lai rosinātu atbildētāju domāt un pārdomāti atbildēt.

Piemēram: „Uzraksti, ko Tu domā par šo problēmu ...”; „Kā Tev šķiet, kas izraisījis šo parādību ...?”

     Slēgtie jautājumi ierobežo atbilžu variantus. Šo jautājumu priekšrocība ir tā, ka tie ļauj analizēt lielu atbilžu skaitu.

                                Piemēram:  Kur Tu dzīvo? (Lūdzu, pasvītro atbilstošo atbildi!)

                a) pilsētas centrā,                            b) pilsētas nomalē,                                          c) laukos

 

     Intervija

     Visbiežāk skolēni izmanto grupu intervijas, intervējot klasesbiedrus, kā arī individuālās intervijas ar dažādiem nozaru speciālistiem.

     Lai intervija izdotos veiksmīgi, iesaka:

     to savlaicīgi sarunāt;

     iepriekš uzrakstīt intervijas jautājumus;

     var ierakstīt interviju diktofonā;

     cilvēkam, kuru intervēsiet, ir jāpasaka intervijas mērķis;

     ja nav diktofona, tad visas atbildes ir jāpieraksta, lai izveidotu intervijas tīrrakstu, kurš jāievieto darba pielikumā;

     intervijas protokolā jānorāda intervijas laiks, vieta, kurš intervēts (vārds, uzvārds, amats, ja tāds ir).

     Novērojums

     Novērojuma mērķis:

     Novērojuma vieta:

     Novērojumu veica:         Vārds, uzvārds:    ___________

                                                                                (Atšifrējums)

                       Novērojuma laiks:           23. 11. 2008. plkst. 12.00 – 16.00

Novērojuma izklāsts: ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Secinājumi

     Jānumurē

     Secinājums var būt izteikts vairākos teikumos

     3 secinājumi par teorētisko daļu

     3-4 secinājumi par praktisko daļu

     Ja darbā ir izvirzīta hipotēze, tad vienā secinājumā jāpasaka, vai izvirzītā hipotēze ir pierādīta (parasti tas ir noslēdzošais secinājums)

     Secinājumi obligāti jāsaskaņo ar ievada izvirzīto mērķi un uzdevumiem

 Pielikumi

      Zinātniski pētnieciskā darba pielikumā jāpievieno tikai tie materiāli:

     kas pašam ir svarīgi,

     uz kuriem ir atsauces tekstā, piemēram, (1.pielikums),

     iekļauj

     arhīva dokumentu kopijas,

     interviju protokolus,

     vēstuļu pierakstu kopijas,

     lielas pārskata tabulas,

     kartes,

     fotogrāfijas vai to kopijas.

     Nepamatoti, mākslīgi pievienoti pielikumi nav vajadzīgi.

     Gadījumos, ja attēli vai tabulas ir lielas, plašas vai to ir daudz, tad labāk tās likt pielikumā.

     Ja pielikumi ir vairāki, tie ir jānumurē: 1.pielikums, 2.pielikums utt.

     Pielikumi jāievieto darba beigās to pieminēšanas secībā darba tekstā.

     Jāatceras, ka pielikums nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no darba apjoma.

 Anotācija

     Darba tēma

     Darba autors

     Darba vadītājs

     Darba mērķis

     Darba uzdevumi

     Izvirzītā hipotēze

     Secinājumi (izvēlamies būtiskākos)

Darbs ir apkopots …lappusēs, satur …attēlus,  …tabulas, … izmantotos informācijas avotus, kā arī …pielikumus. Darba praktiskajā daļā veikta aptauja. (Kur? Respondentu skaits? Vecums. Dzimums. )

ZPD tehniskais noformējums

      Darbs rakstāms uz standarta izmēra A4 formāta lapām (labāk baltas, nekā tonētas) uz vienas puses.

      Jāievēro šādi teksta attālumi no lapas malām:

                      no kreisās puses – 3 cm,

                      no labās puses – 1,5 cm,

                      no augšas, apakšas – 2 cm.

      Rakstot jāievēro:

      burtu krāsa – melna,

      intervāls starp rindiņām – 1,5,

      fonts – Times New Roman vai Arial,

      burtu lielums tekstam – 12-13 pt,

      burtu lielums virsrakstiem – 14 - 18, treknrakstā.

      Lappuses numurē ar arābu cipariem (bez papildus zīmēm). Titullapu nenumurē, bet ietver kopējā lappušu skaitā. Lappušu ciparus raksta, sākot ar nākamo lapu aiz ievada pirmās lapas.

      Darba galvenās daļas sāk jaunā lappusē, izceļot virsrakstu. Mazākās nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lappusē. (Virsrakstus pasvītrot nav pieņemts).

      Kārtas numurs un nosaukums daļām, nodaļām un apakšnodaļās liekams tāds pats kā satura rādītājā.

      Darba nosaukuma un virsrakstu beigās punktus neliek.

Pēc U.Katlapa prezentācijas materiāliem par ZPD:

https://docs.google.com/presentation/d/1nZUbyHFV2X5BhWS_f5wm0SBj8Z_JFjxLG5IuEHoNf1Q/edit?hl=lv&pli=1#slide=id.p14

 

projekta/zPD vērtējums 10. – 12. klasei

Nr.

Vērtēšanas kritēriji

1.

Darba satura atbilstība izvēlētajai tēmai.

2.

Tēmas izklāsts (valoda, loģiskums, fakti, pētījumi).

3.

Darba zinātniskums (darbā izmantoto metožu apraksts, iegūto rezultātu apstrāde un analīze).

4.

Izglītojamā radoša pieeja darbam, patstāvīgie atzinumi, secinājumi, prasme salīdzināt informāciju.

5.

Darba aktualitāte, praktiskais pielietojums

6.

Izmantotā literatūra un avoti:

·         atbilstība izvēlētajam tematam un pētāmajai problēmai;

·         loģisks izklāsts un pēc iespējas jaunākās informācijas apstrāde;

·         pareiza atsauču lietošana.

7.

Zinātniskais, tehniskais un estētiskais noformējums.

Laipni lūgti!

 

 
            ©Uzmanību skolēni! Aicinām aktīvi piedalīties skolas web lapas projektā!  
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©   d>