Sociālais pedagogs

Skolā ir atbalsta centrs kurā skolas medicīnas darbiniekam, sociālajam pedagogam, logopēdam un psihologam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.

Skolas atbalsta personāls ir iesaistīts skolēnu vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības  plānu  sastādīšanā,  problēmsituāciju  analīzē  un  sniedz  savam  profilam  atbilstošu palīdzību vai konsultāciju.

Skolas atbalsta personāls nodrošina skolēniem atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas atbalsta personāla darba grafiks

 Sociālais pedagogs:  Egīls Vilkaušs

Kabineta numurs 044

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00 –15.00,

OTRDIENA 8.00-15.00,

PIEKTDIENA 8.00-15.00

Pagājušajā mācību gadā sociālais  pedagogs  individuāli  par  dažādiem jautājumiem  konsultējis 134 skolēnus. Daudziem bijušas nepieciešamas un nodrošinātas atkārtotas  konsultācijas.  Pedagogiem  sociālais  pedagogs  atbalstu  visvairāk sniedzis  par  neattaisnotu  kavējumu,  uzvedības  problēmu  jautājumiem,  mācību  grūtībām, strādājis  ar  skolēniem,  kas ieradušies no citām valstīm.  Izveidojusies veiksmīga  sadarbība  ar  Sociālo  dienestu,  Pašvaldības  policiju, nevalstiskajām organizācijām, dažādām valsts institūcijām un interešu centriem. Skolas sociālais pedagogs ir skolas Parlamenta konsultants un ukraiņu jauniešu biedrības “Vektors Eiropa” valdes loceklis, tas dod  autoritāti skolēnu vidū un atvieglo labvēlīgu un uzticīgu komunikāciju ar izglītojamiem un jaunatni.

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©