Skolas tradīcijas

 

Mūsu skolas vērtība ir  ne tikai nopietnais un rezultatīvais mācību darbs, bet arī skolas gars, kuru veido tradicionālie skolas  pasākumi, piemēram, „Zinību diena” „Skolotāju diena”, „Soročinas gadatirgus”, „Simtā diena skolā”, „Ābeces svētki”, „Svētā Nikolaja diena”, „Ziemassvētku jampadracis skolas pagalmā”, „Pareizticīgo ziemassvētki”, „Ukraiņu un latviešu romances vakars”, mācību priekšmetu radošās un kreatīvās nedēļas, „Žetona vakars”, izlaiduma balle, absolventu salidojums, vecāku balles, literāri poētiskās studijas dalībnieku izdevums „Džereļce” (Avotiņš), un individuāli mūsu skolēnu dzejas krājumi.

Skolas  pasākumu  organizēšanā  un  norises  vadīšanā  skolēni  piedalās  pēc  pašu iniciatīvas vai pedagogu rosināti.11. klašu skolēni tradicionāli gatavo 10. klašu iesvētības, Skolas Parlaments  organizē Skolotāju dienu,  Soročinas gadatirgu, Mārtiņus, Ziemassvētku Jampadraci, Ukraiņu un latviešu romanci,  Valentīndienas svinības, piedalās Sporta dienu organizēšanā un norisē. Sporta pasākumu sagatavošanā aktīvi strādā skolas sporta organizatori

Skolā jau tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās visi vai gandrīz visi skolas skolēni. Tā 18. Novembra svinīgie pasākumi notiek pēc īpaša grafika visām klašu grupām, kad tiek organizēti  daudzveidīgi svētku pasākumi: svētku pasākumi un koncerti skolā un ārpus tās – labdarības koncerti, Kara muzeja, Rīgas   Vēstures  un  kuģniecības  muzeju apmeklējumi un dalība viņu piedāvātajos pasākumos.  tikšanās  ar  dažādu  nozaru speciālistiem, radošo darbu izstāde „Mana Latvija vakar un šodien” .

Ziemassvētku jampadracī piedalās visi 1. –  12. klašu skolēni un tas katru gadu tradicionāli notiek skolas pagalmā kā skolas deju svētki. Laba tradīcija skolā ir visu klašu gājiens uz baznīcu Pareizticīgo Ziemassvētkos un Lieldienās.

Īpaši sirsnīgi ir Pēdējā skolas zvana svētki jo tajos tradicionāli kā goda viesi ir skolas nākamie absolventi.

Ziemassvētkos veco ļaužu pansionāta  “Pārdaugava” iemītniekiem skolas kolektīvi “Perlinka” un “Mrija” sniedz labdarības koncertus un par skolēnu saziedoto naudu dāvina saldumus.

Personības daudzpusīgai, pilnvērtīgai attīstībai skola piedāvā piedalīties sporta spēļu turnīros,  sacensībās skolā un ārpus tās. Skolēni, pārstāvot savu skolu, gūst labus rezultātus Latgales priekšpilsētas,  Rīgas  un   novada  sacensībās  dažādos  sporta  veidos.  Sporta  organizatori aktivitātēs iesaista visu klašu skolēnus –  viņi  piedalās sacensībās, palīdz tās organizēt un nodrošināt to norisi. Visa mācību gada garumā skolēni piedalās, skolas olimpiskajās spēļu nedēļās, sporta spēļu turnīros kā arī netradicionālās sporta sacensībās ( boulings, lapta u.c.) Tas ļauj saliedēt skolas kolektīvu, izpausties sportiskajām spējām un  attīstīt  pozitīvu  savstarpējo  saskarsmi.   2010./2011. mācību gadā vidusskolas meiteņu komanda izcīnīja Latgales priekšpilsētā 3. vietu volejbolā un 2. vietu florbolā. Skola organizē un piedalās starpskolu sporta sacensībās volejbolā, futbolā un florbolā ne tika Latgales priekšpilsētā bet Rīgas mērogā.

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs.