Skolēnu uzņemšana skolā

• Pirmsskolas grupā uzņemam izglītojamos sagatavošanas grupā no 5 gadu vecuma.
               Skolēnu reģistrācija internetā: www.latvija.lv 
=>

• 1. klasē uzņem skolēnus rindas kārtībā, kuri iesnieguši skolas lietvedībā iesniegumu pretendentu rindā vai nosūtījuši iesniegumu uz e-pastu rukvs@riga.lv ar drošu e-parakstu līdz 15.maijam. RD saistošie noteikumi "
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" =>

• 
2.-9. klasēs uzņem ar liecību vai sekmju izrakstu, ja ir brīvas vietas.

• 
10. klasē uzņemam
 pēc 9.klases pamatizglītības apliecības iegūšanas, atbilstoši skolas noteikumiem par uzņemšanu 10.klasē (papilduzņemšana notiek, ja ir brīvas vietas).

a) Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Rīgas Ukraiņu vidusskolā =>

b) Reģistrēšanās uz 10.klasi notiek klātienē skolā pēc 9.klases centralizēto eksāmenu rezultātātiem un pamatizglītības apliecības saņamšanas (t.67287708)
Запис до 10 класу відбувається особисто в школі по  результатів ЦЄ та атестатів про базову освіту (t.67287708)

• 11. klasē uzņemam ar pamatizglītības apliecību un 10. klases liecību (kurā ir ieraksts – pārcelts 11. klasē, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs) vai arodvidusskolas/ arodskolas beigšanas apliecību (jābūt izziņai par programmai atbilstošu stundu skaitu);
• 12. klasē uzņem (skatīt ierakstus pie 11.klases teksta).

Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Rīgas Ukraiņu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu, Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 8.punktu, Rīgas Ukraiņu vidusskola nolikumu.

Rīgas Ukraiņu vidusskolā tiek īstenotas 4 licencētas izglītības programmas:

21011121 Pamatizglītības programma V_3255 un V_7110

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma V_3295

01011111 Pirmsskolas izglītības programma V_3906
 

Ukraiņu skola ir unikāla ar to, ka izglītību apgūstam 4 valodās: ukraiņu, latviešu, angļu un franču.

Pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā lielāka uzmanība tiek veltīta latviešu, ukraiņu un angļu valodu apguvei.

Vidusskolā – bez humanitāro priekšmetu apguves, papildus uzmanība tiek veltīta fizikas, ķīmijas, bioloģijas, programmēšanas, ekonomikas, projektu darbu un projicēšanas metodes apgūšanai.

Sākumskolā ir nodrošināts pagarinātās dienas grupu darbs – pulciņi, fakultatīvi, mājas darbu sagatavošana, atpūta ārā skolas pagalmā.

 Stājoties skolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) vecāku iesniegums adresēts skolas direktoram (jānorāda izvēlētā izglītības programma);
2) apliecības un sekmju izraksta par pamatizglītību kopijas (uzrādot oriģinālu);
3) VISC izsniegto sertifikātu ( ja tādi ir) kopijas ( uzrādot oriģinālu);
4) medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026;
5) izglītojamā personas karte (skolā jāaizpilda veidlapa).
6) Ja iepriekš iegūtās izglītības dokuments izsniegts citā valstī, stājoties Skolā, jāpievieno lēmums par izglītības dokumenta atzīšanu vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.

7) Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē:

a) vecāki (aizbildņi) iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu;
b) vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts;
c) vecāki iesniedz medicīnisko karti (026/u) par bērna veselības stāvokli;
d) skola izsniedz izziņu par uzņemšanu Rīgas Ukraiņu vidusskolas 1. klasē ar 1. septembri.

Līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte.

Iestājoties skolā, skolēni un viņu vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:

- Skolas reģistrācijas apliecību;
- Skolas akreditācijas lapu;
- Skolas Nolikumu;
- Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
- licencētajām izglītības programmām un to īstenošanas plāniem;
- izglītības programmu akreditācijas lapām;
- Skolas Uzņemšanas noteikumiem.

Izglītojamo uzņemšana pirmsskolā, 1. un 10.klasē, kā arī citās klasēs vasarā notiek katru darba dienu no plkst. 10.00 - 15.00.

Pieteikumus mācībām pieņem iepriekš piesakoties pa tālruni pie skolas lietvedes vai mācību pārziņiem:
Rīgā, Visvalža ielā 4, LV-1050, tel.67287708, 67288515,  (Skatīt karti)

 

Mācību līdzekļi un skolas formas

https://www.tiesibsargs.lv/macibu-materiali/

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©  d> m>