Skolas vēsture

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir viena no nedaudzajām valsts mācību iestādēm, kuras rašanās iespējamību noteica Latvijas neatkarības atjaunošana. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana bija priekšnosacījums Latvijā dzīvojošajiem ukraiņiem, no kuriem padomju gados daudzi bija zaudējuši dzimto valodu, bija iespēja iegūt konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību, paralēli apzinot savas etniskās dzimtenes valodu, vēsturi, kultūru un tradīcijas.

Rīgas Ukraiņu skola ir izveidota 1989.gadā kā svētdienas skola, bet kā vidusskola tā dibināta 1991.gada 1.septembrī. Sākotnēji tā atradās Rīgas Centra rajonā Tērbatas ielā un sāka savu darbību ar 45 skolēniem. Pirmajā pastāvēšanas gadā skolā tika izveidotas trīs pirmās klases, kur katrā klasē bija 15 skolēni.  Skola sāka veidoties un attīstīties līdz 2003.gada jūnijā Rīgas Ukraiņu vidusskolai bija pirmais vidusskolas izlaidums.

Skolēnu skaitam palielinoties skolai pietrūka mācību telpas. Ar skolas kolektīva un ukraiņu biedrības palīdzību, tika panākts skolas izvirzītais mērķis un 1996./1997.m.g. sākumā skola pārcēlās uz  telpām Visvalža ielā 4., bijušās Rīgas 9.vidusskolas ēkā, kura atradās avārijas stāvoklī un bija nepieciešams remonts. Visu šo laiku skolā līdz 2011.gadam skolēnu brīvlaikos veica remontdarbus, visiem iespējamiem līdzekļiem.

Skola attīstījās, vajadzēja jaunus, zinošus un tolerantus pedagogus un skolas aprīkojumu. Mācījām un izaudzinājām savai skolai skolotājus. Meklējām un atradām. Pirmā nopietnā dāvana no Ukrainas bija datorklase, viena no pirmajām Rīgā.

2011.gadā, atzīmējot skolas pastāvēšanas 20 gadus, Ukrainas oficiālā delegācija, piedaloties Ukrainas prezidentam V.Janukovičam, skolai uzdāvināja divas modernas interaktīvās tāfeles ar aprīkojumu, atbilstošas mūsdienu izglītības prasībām.

Jau no pirmajiem skolas pastāvēšanas gadiem skolas vadība apzinājās, ka nākotnē skolēniem ir jābūt karjeras spējīgiem darba tirgū un jau 1993.gadā mācību priekšmeti tika apgūti valsts valodā, bet lai saglabātu un attīstītu ukraiņu valodu un kultūru, skolā tika izveidots ukraiņu priekšmetu bloks „Ukrainistika”, kurā tika iekļauti tādi mācību priekšmeti – ukraiņu valoda un literatūra, Ukrainas vēsture, tautas mācība, ukraiņu kultūras elementi mājturībā, dejās, mūzikā un vizuālā mākslā. Šo priekšmetu  apguvē pamatā izmantojām  Ukraiņu standartus un programmas. Pašlaik skola strādā pēc Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolotāju izstrādātām, aprobētām un licencētām programmām un mācību standartiem, sadarbojoties ar ISEC.

 Ukraiņu un latviešu tautas tradīcijas kļuva par skolas tradīciju pamatu.

Lai apgūtu kvalitatīvu latviešu un ukraiņu valodu 1.klases sākumskolas klašu grupās strādā 2 audzinātāji – latvietis un ukrainis — tas dod iespēju integrēties Latvijas vidē.

Uzdrīkstoties un kļūdoties (empīriski) nonācām pie bilingvālās apmācības imersijas — iegremdēšanās metodes valodas apgūšanā – skolā ir radīti vides nosacījumi valodas apgūšanai, kur skolotājs ir valodas nesējs. Tāpēc skola strādāja pagarinātās dienas režīmā.

            Imersijas metodes pielietošanā savus rezultātus dod arī vasaras nometnes, kuras skola organizēja, sadarbojoties ar latviešu un mazākumtautību skolām – Jūrmalas sākumskola „Ābelīte”, Liepkalnes pamatskola, Alojas vidusskola, Svētciema vidusskola, kā arī starptautiskā nometne Ukrainā, Krimā „Arteks”, ukraiņu valodas padziļināšanas nometne Ļovā un starptautiskā nometne Odesā.

No skolas dibināšanas l. klases skolēni apgūst angļu valodu, no 7. klases , pēc vecāku izvēles, vācu. Esam pārliecināti, ka valoda Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēniem noteikti nebūs šķērslis, lai realizētu dzīvē ambīcijas sevis izglītošanā un iekļautos darba tirgū.

Plašas iespējas skolas darbībā paver noslēgtais līgums par sadarbību starp Rīgas Ukraiņu vidusskolu un Kijevas Nacionālās T. Ševčenko v.n. Universitāti, Ukraiņu humanitāro liceju un ar Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti. Rīgas Ukraiņu vidusskola sadarbojas ar Kanādas Alberta universitātes Ukraiņu institūtu un Saskačevanas izglītības nodaļu Kanādā.

Skola aktīvi iesaistījās un turpina iesaistīties Rīgas, Latvijas, Ukrainas un Baltijas valstu pasākumos.

Skolas darba ritmu noteica gan Latvijas IZM stratēģija un reformas, gan ārvalstu viesu lielā interese. Skolu ir apciemojuši tādi augsti viesi kā Eiropas Savienības augstais komisārs Rolfs Ekeus, Eiropas Padomes komisārs izglītības jautājumos, Eiropas Savienības cilvēktiesību komisijas pārstāvji, NATO pārstāvji, vēstnieki Latvijā, Eiropas valstu izglītības darbinieki.

Skolas darbu filmēja Ukrainas, Krievijas, Francijas un Itālijas TV, lai veidotu metodiskus materiālus mazākumtautību izglītībai.

Skolas darbs ir novērtēts ar Ukrainas ministru kabineta goda rakstu, Latvijas Republikas un Ukrainas IZM goda rakstiem un prēmijām ir novērtējusi skolotāju darbu.

Skola ir pašvaldības vispārējas izglītības iestāde, kurā mācību valoda ir latviešu un ukraiņu, un kura īsteno pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, pamatizglītības mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu.

Skolas prioritāte ir 5-6-gadīgo bērnu apmācības grupa, kas dod iespēju savlaicīgi sagatavot bērnus mācībām 1.klasē Ukraiņu vidusskolā bilingvālā vidē.

Skolā  tiek  īstenotas  interešu  izglītības  programmas.   Tajās skolēni darbojas  atbilstoši  interesēm  un  izkopj  savus  talantus. Darbojas  vizuālas mākslas studija „Saules puķe” (vadītāja A.More-Gintere), sākumskolas angļu teātra  pulciņš „Cup to tea” (vadītāja I.Burova),  tautisko deju kolektīvs „Perlinka” (vadītājs E.Vilkaušs), moderno deju grupa „Lagūna” (vadītājs E.Vilkaušs), ukraiņu folkloras pulciņš (vadītāja B.Jakse), skolas koris „Mrija” (vadītāja A.Fjodorova), vokālais ansamblis „Ļeļitkas” (vadītāja T.Černova), vokālais ansamblis „Mrija” (vadītāja A.Fjodorova), modelēšanas un dizaina pulciņš „Leļečenka” (vadītāja M.Miņina), volejbola sekcija (trenere I.Gogele), sporta rotaļas un spēles (vadītājs J.Simonovs).

 Interešu izglītības  programmu  piedāvājumā  tiek  veiktas  korekcijas  atbilstoši  skolēnu  vēlmēm  un interesēm. Visi pulciņu dalībnieki regulāri piedalās skolas, Rīgas pilsētas un valsts mēroga kultūras un sporta pasākumos. Piemēram, mazākumtautību kolektīvu festivālos Latvijas reģionos, dažādos Latvijas mēroga un skolas integrācijas projektos. Ukrainas vēstniecības Latvijā un Ukrainas diasporas aktivitātēs.

Skolas interešu izglītības kolektīvu dalībnieki ir Latvijas, Ukrainas un citu valstu starptautisko festivālu un konkursu laureāti un diplomandi.

Mūsu skolas vērtība ir  ne tikai nopietnais un rezultatīvais mācību darbs, bet arī skolas gars, kuru veido tradicionālie skolas  pasākumi, piemēram, „Zinību diena” „Skolotāju diena”, „Soročinas gadatirgus”, „Simtā diena skolā”, „Ābeces svētki”, „Svētā Nikolaja diena”, „Ziemassvētku jampadracis skolas pagalmā”, „Pareizticīgo ziemassvētki”, „Ukraiņu un latviešu romances vakars”, mācību priekšmetu radošās un kreatīvās nedēļas, „Žetona vakars”, izlaiduma balle, absolventu salidojums, vecāku balles, literāri poētiskās studijas dalībnieku izdevums „Džereļce” (Avotiņš), un individuāli mūsu skolēnu dzejas krājumi.

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir vienīgā šāda tipa valsts skola Latvijā un Baltijas valstīs. Latvijas izglītības vēsturē Rīgas Ukraiņu vidusskola ir izveidota pirmo reizi, tāpēc skola mācību un audzināšanas darbā izmanto Latvijas izglītības iestāžu, Ukrainas un citu valstu Ukraiņu izglītības pieredzi.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas bibliotēka ir vienīgā Latvijā ar plašu mācību, metodisko un daiļliteratūras fondu ukraiņu valodā, kurš brīvi pieejams Latvijas ukraiņu kopienai un visiem interesentiem.

Par aktīvo darbību Latvijas un Ukrainas valstu un institūciju sabiedriskajā dzīvē skola ir apbalvota ar Latvijas IZM, Ukrainas IZM, Rīgas domes, Ukrainas ministru kabineta un Ukrainas prezidenta atzinības rakstiem un goda diplomiem.

No skolas dibināšanas brīža par tās direktori strādā Lidija Kravčenko. Par savu mērķi direktore uzskata: "Dot bērniem iespēju iegūt konkurentspējīgu izglītību un attīstīt radošās spējas caur daudzvalodību un toleranci”.

Mēdz teikt: "Laba skola ir tā, kurai ir senas sienas", lai arī Ukraiņu vidusskola ir jauna laika produkts, - mēs viennozīmīgi esam izvēlējušies nevis supermodernu, domātu acumirklīgam efektam, bet orientētu uz skolēnu izglītošanu klasiskā garā skolu. Esam pārliecināti, ka tieši tādas zināšanas mūsu bērniem palīdzēs orientēties un atrast sevi, savu vietu šajā tik sarežģītajā, daudzveidīgajā, vispārējās globalizācijas ietvertajā pasaulē.

Skolas direktore Lidija Kravčenko par aktīvu dalību Latvijas un Ukrainas valstu institūciju darbā un ieguldījumu abu valstu attiecību un izglītības pilnveidošanā un attīstībā ir apbalvota ar Latvijas valsts IV pakāpes Atzinības krustu,  Latvijas IZM un Latvijas Ministru kabineta atzinības rakstiem un goda diplomiem un vienu no augstākajiem Ukrainas valsts apbalvojumiem Kņazienes Olgas II, III pakāpes ordeņiem, ir Ukrainas izglītības teicamniece.

Arī skolotāji A.Stepanova, I.Krūze, E.Vilkaušs, L.Lotoca ir Ukrainas izglītības teicamnieki. Skolotājs E.Vilkaušs apbalvots ar Latvijas IZM ministra goda diplomu par ārpusklases darbu. Skolotāja A.Stepanova apbalvota ar Latvijas prezidenta goda diplomu “ Labākais gada skolotājs”.

Varam lepoties, ka mūsu skolas darba pieredze un prakse izpētīta un atspoguļota zinātniskajos darbos un disertācijās, piemēram pedagoģijā, logopēdijā, bibliotekārzinātnē, mākslā, sociālajā pedagoģijā, filoloģijā. Bakalaura darbi – 5, maģistra darbi – 6, zinātņu doktora darbs – 1. Skolas skolotājs J.Sadlovskis uz skolas bāzes ir sagatavojis un izdevis latviešu – ukraiņu sarunu vārdnīcu un pārtulkojis un izdevis latviešu tautas dainas ukraiņu valodā.

Skolas absolventi iegūst augstāko izglītību un strādā dažādās profesionālās nozarēs. Mūsu bijušie audzēkņi strādā Latvijas labā kā diplomātisko korpusu pārstāvji.

1994., 2000. un 2006. gadā skola tika akreditēta ar augstāko novērtējumu uz sešiem gadiem. 2001.gadā skola atzīmēja vidusskolas pastāvēšanas 10 gadus ar plašu darba atskaites koncertu Rīgas Kongresu namā, bet pirmais vidusskolas izlaidums notika LU Lielajā aulā.

2011.gada vasarā Rīgas Ukraiņu vidusskolas kolektīvs  uz renovācijas laiku pārcēlās uz Rīgas 99.vidusskolu Tallinas ielā 57., un 2011./2012.mācību gadu uzsāka svešās telpās un svešā vidē, kas radīja trauksmi vecākos, vai atgriezīsimies atpakaļ savā skolā, daži vecāki pārcēla savus bērnus uz skolām tuvāk dzīvesvietai. Pēdējo gadu ekonomiskais stāvoklis Latvijā ir par iemeslu, kādēļ ģimenes ar bērniem pārceļas uz dzīvi ārzemēs, ar cerību kādreiz atgriezties mājās.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas budžetu sastāda valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums,  kurš nodrošina komunālos maksājumus, skolas tekošos remonta darbus, darbinieku algas, mācību grāmatu, mācību līdzekļu un materiālu iegādi.

Katra  gada  budžeta  tāmi veido saskaņā ar attīstības prioritātēm un piešķirtajiem līdzekļiem, konsultējoties ar skolas darbiniekiem, vecākiem un skolēniem, kā arī daļu no budžeta nopelnām izīrējot skolas telpas.

Savu 20 gadu jubileju Rīgas Ukraiņu vidusskola atzīmēja ar vērienīgu renovācijas darbu pabeigšanu. No 2012.gada janvāra skolēni turpina mācības jaunā, skaistā, mūsdienām atbilstošā drošā un skaistā vidē. Ceram un darīsim visu iespējamo, lai atgrieztu atpakaļ uz mūsu skolu aizbraukušos skolēnus. Popularizēsim skolu tā, lai skolēnu skaits katru gadu pieaugtu. Izveidotais pirmsskolas izglītības centrs dos iespēju šo mērķu realizēšanai. 2011.gada septembrī mācības pirmsskolas izglītības grupā uzsāka 13 bērni, bet pašlaik ir tendence, ka pirmsskolas izglītības programmā vecāki vēlas, lai viņu bērni uzsāk  mācības no trīs gadu vecuma. Uz pašreizējo brīdi ir izveidojusies rinda.

2011./2012.mācību gadā mācības uzsāka pirmsskolas izglītības grupā 17 skolēni, 1.-9.klasēs 148 skolēni, 10.-12.klasēs 57 skolēni.

 Skola ir atvērta jebkuras tautības bērniem, tāpēc pie mums mācās gan ukraiņu, gan krievu, gan latviešu, gan citu tautību bērni.

Skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki, no tiem ar augstāko pedagoģisko izglītību  93 % pedagogi (piešķirts maģistra grāds 30 %, piešķirts doktora grāds 3 %), ar vidējā izglītību un turpina mācības augstskolā 17 % pedagogu, apguvuši otro augstāko izglītību  7 % pedagogu.

Skolotāji skolēniem sniedz ne tikai zināšanas ikdienas mācību darbā, bet arī labi sagatavo dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos valsts un starptautiskā līmenī, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, sagatavo zinātniskajām konferencēm Rīgas pilsētā un valstī. Pedagogu darba kvalitāti apliecina skolēnu augstie mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos.  Pēdējo  trīs  gadu  laikā  daudzi  skolotāji  iesaistījušies  ESF projektos. Pedagogu darbs augsti novērtēts valsts un pašvaldības līmenī.

Skolas sociālo vidi var uzskatīt par labvēlīgu. Skola nodrošina sociālo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, ja tas ir nepieciešams. Skolā strādā sociālais pedagogs, psihologs, medicīnas darbinieks un logopēds ar mērķi pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Paredzēts nodrošināt atbalsta grupu arī ar speciālo pedagogu. Skolas administrācijai un klases audzinātājiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar skolas atbalsta personālu. Skola sadarbojas ar visām valsts atbalsta institūcijām, kas atbild par bērnu sociālo, korekcijas un likumsargājošo darbu.

            Par labvēlīgu darba vidi liecina tas, ka izmaiņas kolektīvā ik gadu ir nelielas. Harmonisku  skolotāju  paaudžu  maiņas  norisi  un  jauno pedagogu iekļaušanos kolektīvā sekmē  mūsu  skolas skolotāju – mentoru darbs un pārdomāta karjeras izglītības organizēšana skolā. Skolā strādā mūsu absolventi.  Skolotāju kolektīva lielāko daļu veido pedagogi vecumā no 40 līdz  59 gadiem (50 %), otra lielākā grupa ir skolotāji vecumā no 25 līdz 39 gadiem (34%), 5 skolotāji, tas ir 16%, ir vecumā virs 60 gadiem.

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. d>